Katolícky svadobný obrad

Sobášny obrad a jeho priebeh:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, jednou z najčastejších možností je sobášny obrad v rámci sv. omše, ale taktiež je možné požiadať o sobášny obrad bez svätej omše. V nasledujúcich riadkoch Vám priblížime presný priebeh sobášneho obradu
Červenou bude vyznačená časť, ktorá sa týka sobášneho obradu v rámci sv. omše

1. Sobášny sprievod sa zhromaždí pri vstupe do kostola, kde ich kňaz privíta, ak si snúbenci nedohodnú iný spôsob vstupu.

2. Následne vchádza SPRIEVOD do kostola s kňazom na čele. Snúbenci a svedkovia sa postavia na určené miesta pred oltárom (ženích zaujme miesto po pravom boku nevesty), ostatní hostia a rodina zaujmú miesto v laviciach ešte pred príchodom svadobného sprievodu (Kto tvorí sprievod?). Všetci ostávajú stáť.

3. Po prežehnaní a pozdrave nasleduje MODLITBA. Ak sa slávi obrad so sv. omšou, nasledujú ÚVODNÉ OBRADY a v rámci nich aj zmienená MODLITBA.

4. Po modlitbe nasleduje BOHOSLUŽBA SLOVA. Všetci si sadnú a číta sa čítanie a po ňom responzóriový žalm (zvyčajne číta niekto z rodiny snúbencov). Po žalme nasleduje verš pred Evanjeliom, počas ktorého všetci vstanú a ostanú stáť počas čítania celého úryvku Evanjelia.

5. Po Evanjeliu si všetci sadnú – nasleduje PRÍHOVOR („kázeň“) sobášiaceho kňaza

6. Po príhovore kňaza nasleduje samotný SOBÁŠNY OBRAD. Všetci vstanú.

 • Otázky snúbencov – odpovedajú obaja postupne (najprv snúbenec a po ňom snúbenica, alebo naopak) „Áno“, alebo „Nie“ – podľa pravdy.
 • Nasleduje Manželský sľub formou odpovede na otázky  alebo celého manželského sľubu – podstatná časť obradu. Obaja si kľaknú, podajú si ruky (pravú s ľavou ako pri vedení do tanca) a najprv snúbenec a potom snúbenica nahlas zložia svoj manželský sľub.
 • Po manželskom sľube kňaz preloží štólu cez ruky novomanželov (tie, za ktoré sa držia) a potvrdí a požehná vzniknuté manželstvo nasledujúcimi slovami.
 • Kňaz vyzve novomanželov aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž. (Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.) Obaja si kľaknú, najprv manžel a po ňom manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž pričom prečíta slová prísahy a potom obaja vstanú.
 • Po prísahe (spravidla) novomanžel položí na tácku manželské prstene (alebo sú už pripravené na vankúšiku), ktoré kňaz posvätí. Po posvätení si novomanželia navzájom navlečú prstene, pričom hovoria určený text.
 • Nakoniec obaja vstanú (ostatní prítomní v kostole počas celého obradu
  stáli) a môžu sa po prvý raz ako manželia pobozkať.

 

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?  Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

Kňaz sa pýta najprv ženícha:

Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Potom sa kňaz pýta nevesty:

Kňaz: M., beriete (berieš si) M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

Muž povie žene

(meno M. treba vysloviť v štandartnom tvare)
Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

Žena povie mužovi:

Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh Pomáhaj!

Najprv manžel vezme manželkinu obrúčku a odovzdáva ju slovami:

 

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Toto isté urobí potom manželka.

7. Nasledujú MODLITBY VERIACICH („prosby“)– všetci stoja (zvyčajne ich tiež číta niekto z rodiny novomanželov).

8. Ak je iba obrad, bez omše, modlitby veriacich sa zakončia Modlitbou požehnania novomanželov, ktorú prednesie kňaz. Ak sa obrad slávi so sv. omšou, tento bod sa presúva až po modlitbe „Otče náš!“

9. Ak sa slávi sv. omša, obrady pokračujú PRINÁŠANÍM OBETNÝCH DAROV – zvyčajne ich prinášajú buď novomanželia, družičky alebo niekto z rodiny.

10. Nasleduje MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI, potom PREFÁCIA a EUCHARISTICKÁ MODLITBA.

11. Nasleduje MODLITBA PÁNA – „Otčenáš“

12. Ak je súčasťou obradu aj SV. PRIJÍMANIE, pristupuje sa k nemu teraz – v prípade obradu sláveného vo sv. omši, je obrad sv. prijímania vždy.

13. POŽEHNANIE A ZÁVER OBRADU.

14. Po požehnaní novomaželia a svedkovia pristúpia k oltáru a spoločne s kňazom PODPÍŠU SOBÁŠNE ZÁPISNICE – štátnu aj cirkevnú – a to celým menom, novomanželka v tvare: „Krstné Meno Nové Priezvisko, rod. Priezvisko Za – Slobodna“. Ostatní hostia a rodina môžu – ak je na to miesto – vytvoriť špalier pre sprievod z kostola von.

15. Potom nasleduje SPRIEVOD Z KOSTOLA: Kňaz drží v ruke bielu štólu. Novomanželia z dvoch strán pristúpia, každý chytí do ruky jeden koniec štóly a kňaz ich takto vyvádza von z kostola. Za nimi nasledujú svedkovia a postupne ostatní hostia.

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores