Poradime ti?

EN | FR

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre e-shop www.fiores.sk

 

 1. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.fiores.sk je:

Živnostník zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-49736

Obchodné meno: Vladimíra Paulová

Adresa: 951 91 Zlatno 121

IČO: 50521942

DIČ: 1086831240

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Vladimíra Paulová

Telefón: 0907 436 179

E-mail: obchod@fiores.sk

 

 1. Cena tovaru
 • Predávajúci nie je platcom DPH.
 • Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH – Nie sme platcami DPH a teda tieto ceny sú konečné.
 • K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Taktiež cena dobierky ak si ju kupujúci zvolí ako spôsob platby. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

 1. Objednanie tovaru

Predmetom objednávky je tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.fiores.sk

Doba a spôsob objednávania

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na www.fiores.sk

Alebo zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na obchod@fiores.sk

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne raz za týždeň a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5Mb. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “admin@fiores.sk”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

 

 1. Informácie o platbách

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné. Pri akciách platí akciová cena na určitú časovú dobu. Ceny sú uvádzané bez nákladov na poštovné a balné.

Prijímané spôsoby platby

Dobierkou –  prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. s doručením do 2 prac. dní od expedície

Dobierka je spoplatnená sumou 1.5€.

Platba vopred bankovým prevodom

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka – číslo účtu: 38 2365 9651/0200

IBAN: SK42 0200 0000 0038 2365 9651

BIC, resp. SWIFT: SUBASKBX

 

V prípade platby vopred je zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail, resp. SMS, s informáciami o úhrade objednávky. Po pripísaní čiastky na náš účet je tovar v dohodnutom termíne expedovaný. Ak chýba variabilný symbol môže vybavenie objednávky trvať dlhšie! Takto uhradený tovar je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

 1. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletne, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak sa neuvedie iná doba dodania. Ak je tovar skladom alebo pripravený na odoslanie odovzdá sa na Slovenskú poštu najneskôr do 7 pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Možnosti doručenia tovaru

 • Slovenská pošta – Balík: 4,50€
 • Slovenská pošta do Čiech – Kuriér: 9,50€

 

 

 1. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky na č. 0907 436 179 alebo e-mailom na adresu: obchod@fiores.sk. Potvrdenie stornovania objednávky obsahujúcej e-mailovú adresu spotrebiteľa, oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou e-mailom, alebo telefonicky. Pričom stornovať objednávku je možné iba ktorej predmetom je dodanie tovaru zhotoveného podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jediného spotrebiteľa. Iné práva spotrebiteľa týmto nie sú dotknuté.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pri vrátení tovaru odporúča predávajúci spotrebiteľovi tovar poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou. Vrátený tovar musí ostať v pôvodnom neporušenom stave.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy celkovú sumu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ zaplatil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne.

Ak predávajúci  objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Predávajúci je v takomto prípade povinný nahradiť spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru.

Spotrebiteľ je povinný pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy osobne doručiť formulár na uplatnenie odstúpenia od zmluvy alebo ho najneskôr v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu. Zároveň je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy osobne doručiť alebo najneskôr v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť peňažné plnenie skôr ako mu bude doručený tovar alebo dokým spotrebiteľ nepreukáže, že tento tovar zaslal.

 

 

 1. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a to písomne zaslaním reklamačného oznámenia na adresu Vladimíra Paulová 121, Zlatno 951 91 poprípade elektronicky zaslaním e-mailu na adresu obchod@fiores.sk. Kupujúci by mal uviesť svoje kontaktné údaje a popis chyby.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru, najlepšie dokladom o kúpe. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vysporiada bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak odmietne predávajúci odstrániť závadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si veci vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Predávajúci sa zaväzuje o vyriešenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS ale zároveň aj písomne v súlade so zákonom. V súvislosti s uplatnenímj reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.fiores.sk je predávajúci, bližšia identifikácia je v bode 1. týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi internetového obchodu www.fiores.sk Vladimíra Paulová súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do doby úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností z obchodného vzťahu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa   spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Záväzným potvrdením objednávky súhlasí užívateľ s použitím svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho ihneď po prihlásení.

Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu www.fiores.sk , alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu obchod@fiores.sk.

 

Internetový obchod www.fiores.sk  používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky a zberu anonymných dát tzv. súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s použitím zmienenej technológie.

 

 1. Záverečné a prechodné ustanovenia

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Odbor ochrany spotrebiteľa  tel. č.: 02/ 58272 159, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@fiores.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.
Tieto obchodné podmienky sú účinné od 5. Septembra 2017

V košíku nemáte žiadny produkt!
Kategórie produktov,
ktoré u nás nájdete: