Katolícky sobáš, Vybavovačky

Svadobné liturgické čítania

Prehľad všetkých svadobných liturgických čítaní, z ktorých môžete vyberať:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, je potrebné si vybrať 2 liturgické čítania, ktoré sa čítajú počas sobášneho obradu so sv. omšou v časti “Bohoslužba slova

V prvom čítaní máte na výber:

PRVÉ ČÍTANIE MIMO VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA
PRVÉ ČÍTANIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ (Veľkonočné obdobie trvá 50 dní až po Turíce)

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej

1, 26-28. 31a

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“ A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 33, 12+18. 20-21. 22

I?:. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Pánom je Boh, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. — R.
3. Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.
4. V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. — R.
5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba. — R.

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej

2,18-24

Pán Boh povedal: „Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.“ Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetky nebeské vtáky, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Lebo ako človek nazval každú živú bytosť, tak sa ona volá. A človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám. Ale pomocník, ktorý by bol podobný človekovi, sa nenašiel. Pán Boh teda dopustil na človeka hlboký spánok. A keď zaspal, vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré Pán Boh človekovi vybral, utvoril ženu a priviedol ju k človekovi. A človek zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena, lebo z muža bola vzatá.“ Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedno telo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 148, 1-2. 3-4. 9-10. ll-13ab. 13c-14a

R. (porov. 13a): Chváľte meno Pánovo.
Alebo: Aleluja.

1. Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach.
2. Chváľte ho, všetci jeho anjeli, *
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. — R.
3. Chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho všetky hviezdy žiarivé;
4. chváľte ho, nebies nebesia *
a všetky vody nad oblohou, —R.
5. vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre,
6. divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. — R.
7. Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
8. mládenci a panny, * starci a junáci
9. nech chvália meno Pánovo, *
lebo iba jeho meno je vznešené. — R.
10. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc, — R.

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej

24, 48-51. 58-67

Abrahámov sluha povedal Labanovi: „Padol som na zem, klaňal som sa Pánovi a dobrorečil som Pánovi, Bohu môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som vzal dcéru brata môjho pána pre jeho syna. Preto, ak chcete môjmu pánovi preukázať milosrdenstvo a vernosť, povedzte mi to; a ak nie, aj to mi povedzte, a ja sa obrátim napravo alebo naľavo, Laban a Batuel odpovedali: „Od Pána vyšla táto vec. My ti nemôžeme nič iné hovoriť, len to, čo chce on. Hla, Rebeka je pred tebou; vezmi ju a chod, nech sa stane manželkou syna tvojho pána, ako povedal Pán.“ Zavolali Rebeku a keď prišla, opýtali sa: „Chceš ísť s týmto mužom?“ Ona odpovedala: „Pôjdem.“ Vtedy prepustili Rebeku, svoju dcéru, i jej varovkyňu aj Äbrahámovho sluhu a jeho sprievodcov a vyprosovali šťastie svojej sestre slovami: „Si naša sestra, nech z teba vyrastú tisíce a tisíce „a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich nepriateľov!“ Rebeka vstala i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel. Izák prišiel od studne Lachajroi a býval v Negebe. Na sklonku dňa vyšiel Izák do poľa žialiť. Keď zdvihol oči, videl prichádzať ťavy. Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a opýtala sa sluhu: „Kto je tamten človek, čo nám ide oproti po poli?“ On jej odpovedal: „To je môj pán.“ Rýchlo vzala závoj a zahalila sa. Sluha potom porozprával Izákovi všetko, čo vykonal, a Izák ju voviedol do stanú svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a tak ju miloval, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 145, 8-9. 10+15. 17-18

R. (9): Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

1. Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.
2. Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. — R.
3. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.
4. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas. —– R.
5. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
6. Blízky je Pán všetkým,, čo ho vzývajú,, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne. — R.

Čítanie z Knihy Tobiáš

7, 6-14

Raguel pobozkal Tobiáša a povedal: „Buď požehnaný, syn môj, syn dobrého a vznešeného otca. Aké to nešťastie, že taký spravodlivý a dobročinný muž oslepol I“ A s plačom sa hodil okolo krku Tobiáša, syna svojho brata. Jeho žena E dna plakala nad ním a ich dcéra Sára plakala tiež. A zabil barana zo stáda a srdečne ich privítal. Keď sa umyli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi: „Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru.“ Raguel počul tieto slová a povedal mladíkovi: „Jedz a pi a pokojne spi v túto noc, lebo niet človeka, ktorý by si mal vziať moju dcéru Sáru okrem teba, brat môj. A ani ja ju nesmiem dať inému mužovi, len tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, povedať: dal som ju už siedmim mužom, našim bratom, a všetci zomreli v tú noc, keď ku nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi a Pán nech vám pomáha.“ Tobiáš odvetil: „Nebudem tu jesť ani piť, kým nepotvrdíš, o čo ťa žiadam.“ Raguel mu povedal: „Urobím to a dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je z neba určené, že ju máš dostať. Vezmi si svoju sestru; odteraz si jej bratom, a ona tvojou sestrou. Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni Pán z neba, syn môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj.“ Raguel zavolal svoju dcéru Sáru a pristúpil k Tobiášovi. Chytil ho za ruku, odovzdal mu Sáru a povedal: „Vezmi si ju za ženu podľa zákona a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Vezmi si ju a priveď ju v zdraví k svojmu otcovi. Ä Boh na nebesiach nech vám dá šťastnú cestu a pokoj.“ Zavolal jej matku a rozkázal priniesť listinu, aby mohli napísať manželskú zmluvu, ako mu ju odovzdal za ženu podľa nariadenia Mojžišovho zákona. Matka priniesla listinu a on to napísal a potvrdil pečaťou. Tu začali jesť a piť.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 33, 12+18, 20-21. 22

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Pánom je Boh, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. — R.
3. Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.
4. V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. — R.
5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba. — R.

Čítanie z Knihy Tobiáš

8, 4b-8

Vo svadobný večer Tobiáš povedal Sáre: „Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie.“ Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval zdravie: „Zvelebený buď, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie po všetky veky! Ty si utvoril Adama, dal si mu vernú pomocníčku Evu a 2 oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, že nie je dobre človeku samému: Urobíme mu pomocníka, ktorý mu bude podobný/ A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale z opravdivej lásky. Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad ňou, aby sme sa obidvaja v zdraví dožili staroby.“ A obaja povedali: „Amen, amen!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 103, 1-2. 8+13. 17-18a

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

1. Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
2. Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. — R.
3. Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
4. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, *
tak sa Pán zmilúva nad bohabojnými. — R.
5. No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja
6. a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu. — R.

Čítanie z Knihy Pieseň piesni

2, 8-10. 14. 16a; 8., 6-7a

Hlas môjho milého!
Hľa, on prichádza, po horách skáče, po vŕškoch hupká.
Milý môj je sťa srna, ako jelenica.
Hľa, veď už stojí pred našim múrom; oblečkom hľadí, cez mriežku sa díva.
Môj milý mi hovorí:
„Hor’ sa, priateľka moja, holubica moja, krásava moja, a pod’!
Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách!
Daj zrieť tni svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas; veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár,“
Môj milý je môj a ja som jeho.
On ini povedal:
Pritisni si ma na srdce sťa prsteň, ako pečať na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa — to ohňa plápoly a božské plamene.
Ani veľké vody lásku neuhasia a rieky ju neodplavia.

Počuli sme Božie slovo

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Alebo (4): Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.

1. Blažený každý, čo sa bojí Pána * a kráča po jeho cestách.
2. Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. — R.
3. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič * vnútri tvojho domu.
4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho stola. — R.
5. Veru, tak bude požehnaný muž, * ktorý sa bojí Pána.
6. Nech ťa žehná Pán zo Siona, + aby si videl šťastie Jeruzalema * po všetky dni svojho života. — R.

Čítanie z Knihy Ekleziastikus

26, 1-4. 16-21

Muž dobrej ženy je blažený: počet dní jeho života sa zdvojnásobí.
Statočná žena oblažuje muža a on v pokoji prežíva roky svojho života.
Dobrá žena je dobrý dedičný podiel, muž ju dostane za dobré skutky ako podiel tých, čo sa boja Boha.
Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce; ich pohľad je vždy radostný.
Pôvab úprimnej ženy potešuje muža a jej rozvaha ho posilňuje.
Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha; nič nevyváži dobre vychovaná ženu.
Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, neoceniteľná je jemná duša.
Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (porov. 2a): Velebiť budem Pána v každom čase. XV
Alebo (9a): Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.
2. Pán je sláva mojej duše; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. — R.
3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
4. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. — R.
5. Na neho hlaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.
6. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. — R.
7. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich.
8. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. — R.

Čítame z Knihy proroka Jeremiáša

31, 31-32a. 33-34a

„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, ked uzavriem s domom Izraela a s domom júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny. Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ,Poznajte Pána!’, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (porov. 1): Blažený muž, ktorý má záľubu v Pánových príkazoch.
Alebo: Aleluja.

1. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána *
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; * pokolenie spravodlivých bude požehnané. — R.
3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * jeho spravodlivosť ostane naveky.
4. Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * milosrdný, milostivý a spravodlivý. — R.
5. V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, + čo svoj majetok čestne spravuje; *
nikdy nezakolíše.
6. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * nebude sa báť zlej zvesti. — R.
7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, + bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * kým nepokorí svojich nepriateľov. — R.
8. Rozdeľuje a dáva chudobným; + jeho dobročinnosť potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásť. — R.

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

19,1. 5-9a

ja., Ján, počni som mohutný Mas ako Mas veľkého zástupu v nebi; hovorili: “Aleluja! Blaho, sláva a moc nášmu Bohu.“ A z trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobnici, všetci, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.“ Tu som počul hlas ako Mas veľkého zástupu; bol ak© hukot veľkých vôd a ako rachot mocného hromobitia. Hovorili: „Aleluja. Pán, náš všemohúci Boh, sa ujal kráľovstva. Radujme sa a plesajme, oslavujme ho, lebo prišiel čas Baránkovej svadby a jeho Nevesta sa už prichystala. Smela sa obliecť do čistého skvúceho kmentu; ten kmeni sú spravodlivé skutky svätých.“ Potom mi povedal: „Napíš: Blažení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 148

V Druhom čítaní máte na výber:

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

8, 31b-35. 37-39

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých; akože by nám s ním nebol daroval aj všetko ostatné? Kto teda obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? Kto môže odsúdiť? Kristus Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych? On sedí po Božej pravici a prihovára sa za nás. Čo nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie? Hlad alebo nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom skvele víťazíme pomocou toho, ktorý nás miluje. Som presvedčený, že ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

12, 1-2. 9-18

Bratia, veľmi vás prosím, pre Božie milosrdenstvo, aby ste svoje telá obetovali ako živú a svätú obetu, milú Bohu. To je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo a pevne sa držte dobra. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vo vzájomnej úcte, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho srdca a slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezlivý v modlitbe vytrvali Prispievajte na potreby svätých, buďte vždy pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Všetci rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajíe vysoko, ale buďte naklonení nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa dobre robiť pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo kratšie:

Bratia, veľmi vás prosím, pre Božie milosrdenstvo, aby ste svoje telá obetovali ako živú a svätú obetu, milú Bohu. To je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo a pevne sa držte dobra. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vo vzájomnej úcte, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho srdca a slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Prispievajte na potreby svätých, buďte vždy pohostinní.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom

6, 13c-15a. 17-20

Bratia, telo nie je na smilstvo, ale pre Pána a Pán pre telo. A Boh, ktorý vzkriesil Pána, svojou mocou vzkriesi aj nás. Vari neviete, že vaše telá sú Kristove údy? Kto sa spája s Pánom, Je s ním Jeden Duch, Varujte sa smilstva! Každý iný hriech, ktorého sa človek dopúšťa, Je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. Alebo neviete, že vaše telo Je chrámom Ducha Svätého, ktorý Je vo vás a ktorého máte od Boha, takže už nepatrite sebe? Veľmi draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom

12, 31 — 13,8a

Bratia, usilujte sa dosiahnuť väčšie dary milosti. A ešte lepšiu cestu vám ukážem: Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zuniacim cimbalom. Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné vedomosti; a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Keby som rozdal všetok svoj majetok hladujúcim a keby som obetoval svoje telo pre slávu, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nechváli sa, nevypína sa, nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuľuje sa a nemyslí na utrpené zlo; neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy nezanikne.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Efezaiiotn

5, 2a. 21-33

Bratia, žite v láske podľa príkladu Krista, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Buďte si vzájomne poddaní z bázne voči Kristovi. Žena svojmu mužovi ako samému Pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou Cirkvi; on, spasiteľ svojho tela. A ako Cirkev je poddaná Kristovi, tak má byť žena poddaná mužovi vo všetkom. Mužovia, milujte svoju ženu, ako Kristus miluje Cirkev. On seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny, vrásky a akejkoľvek inej chyby — svätú a nepoškvrnenú. Preto má muž svoju ženu milovať tak ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého. Lebo ešte nikto nemal v nenávisti svoje telo, ale každý si ho živí a opatruje, ako Kristus Cirkev, pretože my sme údy jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. Teda aj vy, každý jeden, milujte svoju ženu ako seba samého. A žena nech si ctí muža.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo kratšie:

Bratia, žite v láske podľa príkladu Krista, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Mužovia, milujte svoju ženu, ako Kristus miluje Cirkev. On seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny, vrásky a akejkoľvek inej chyby — svätú nepoškvrnenú. Preto má muž svoju ženu milovať tak ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého. Lebo ešte nikto nemal v nenávisti svoje telo, ale každý si ho živí a opatruje, ako Kristus Cirkev, pretože my sme údy jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je velké. Hovorím ío vzhľadom na Krista a Cirkev.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Kolosanom

3, 12-17

Bratia, ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba ušľachtilosť zľutovania, dobroty, pokory, miernosti a trpezlivosti. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak Vy mal niekto niečo proti druhému. Ako vám Pán odpustil, odpúšťajte aj vy. Ale nadovšetko zaodejte sa láskou. Ona je dokonalým spojivom. Vo vašich srdciach nech kraľuje pokoj Kristov. V tom ste povolaní byť jedným telom. A buďte vďační. Slovo Kristovo nech vo vás prebýva v celej svojej bohatosti. Vo všetkej múdrosti navzájom sa poúčajte a varujte. Z hĺbky srdca a s vďačnosťou spievajte Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. A čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Petra

3, 1-9

Milovaní, ženy nech sú poddané svojim mužom, aby aj tých, čo neveria Božiemu slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni Božej. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: účesy, zlaté šperky a drahé šaty, ale vnútorná, v skrytosti srdca: neporušiteľná ozdoba jemného a tichého ducha; toto je veľmi vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Aj Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. A vy ste jej dcérami, ak dobre robíte bez strachu a zmätku. Podobne aj vy, muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že sú slabším pohlavím. Ctite si ich ako spoludedičky milosti a života, aby vám nič neprekážalo v modlitbe. Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé a zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní byť dedičmi požehnania.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Jána

3, 18-24

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a to nám pred ním utíši srdce, lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a pozná všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru v Boha a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. A prikázal nám, aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás zostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Jána

4, 7-12

Drahí moji, milujme sa navzájom, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, pochádza z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Zvláštnosť tejto lásky spočíva v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Drahí moji, keď nás Boh tak miluje, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosahuje dokonalosť.

Počuli sme Božie slovo.

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

  1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
  2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
  3. Mama nevesty s otcom ženícha
  4. idú svedkovia
  5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
  6. ženích v sprievode svojej mami
  7. družičky a družbovia
  8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *