Prekážky a ťažkosti pri uzavretí manželstva

Aké sú prekážky a ťažkosti pri uzavretí katolíckeho manželstva:

V tomto článku by sme vám radi sprostredkovali informácie o možnosti uzatvorenia katolíckeho manželstva v špecifických prípadoch, ako je napríklad rozvod, rozdielne vierovyznanie alebo pri iných prekážkach.

Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní verejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.

1. Snúbenci obaja jedného vierovyznania

Ak sú obaja snúbenci rovnakého vierovyznania a nie sú iné prekážky brániace uzavretiu manželstva, takéto manželstvo môže byť právoplatne uzavreté.

Manželské prekážky:

Manželské prekážky sú také okolnosti, pre ktoré niektoré osoby sú nespôsobilé platne uzavrieť manželstvo. Kódex kánonického práva (KKP) z roku 1983 pozná iba „rozlučujúce“ manželské prekážky a tie sú Božieho i cirkevného práva. Od manželských prekážok cirkevného práva môže príslušná cirkevná autorita oslobodiť, ale nie od manželských preká­žok Božieho práva. Oslobodenie od prekážky sa volá „dišpenz“.

U nás je občianskym zákonom stanovený vek uzavretia manželstva na dovŕšených 18 rokov života. Ak je niekto pred 18. rokom súdnym výrokom vyhlásený za dospelého, môže uzavrieť manželstvo.

Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie. Spočíva v neschopnosti pohlavného styku pre telesnú vadu či už zo strany muža, alebo zo strany ženy. Táto prekážka pochádza už zo samotného prirodzeného práva, preto je nedišpenzovateľná. „Neplodnosť – sterilita“ nezabraňuje uzavretie manželstva, ani neruší jeho platnosť.

Podlá Božieho zákona sa neplatne pokúša uzavrieť nové manželstvo, kto je už viazaný platným manželstvom, dokonca i nedokonaným manželským spolužitím.

Neplatné je manželstvo medzi katolíckou osobou a osobou nepokrstenou, alebo osobou, ktorá vyznáva nekresťanské náboženstvo. Od tejto prekážky môže oslobodiť príslušná cirkevná autorita po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo.

Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo diakoni, kňazi a biskupi, ktorí sú viazaní celibátom. Od tejto prekážky môže dišpenzovať jedine Apoštolská stolica.

Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní verejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.

Nemôže byť platne uzavreté manželstvo medzi mužom – únoscom a unesenou ženou alebo ženou zadržiavanou za účelom uzavretia manželstva s ňou.

Vzniká vtedy, keď ten, kto s úmyslom uzavrieť nové manželstvo s istou osobou, jej manželskému partnerovi spôsobil fyzickou alebo morálnou činnosťou smrť. Táto prekážka vzniká vtedy, keď sa zločinu dopustil sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo. Od tejto prekážky oslobodiť si tiež vyhradzuje právo jedine Apoštolská stolica.

V priamej čiare je manželstvo neplatné medzi všetkými nahor i nadol a v druhom stupni bočnej čiary (brat a sestra). V bočnej čiare je manželstvo neplatné do štvrtého stupňa včítane. Medzi bratrancom a sesternicou je príbuzenstvo štvrtého stupňa bočnej čiary, mohli by platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára, ktorý môže udeliť len z vážnych dôvodov. Treba však od takýchto manželstiev všemožne odrádzať. Medzi bratrancami II. stupňa (prabratranci) niet manželskej prekážky.

V priamej čiare nikdy nie je dovolené manželstvo (napr. zať a svokra). V bočnej čiare švagrovstvo nie je manželskou prekážkou (napr. muž môže uzavrieť manželstvo so sestrou svojej zomrelej manželky).

Vzniká z neplatného manželstva po započatí spoločného života a zo známeho, verejného konkubinátu. Rozlučuje manželstvo v prvom stupni priamej čiary medzi mužom a pokrvnými ženy a opačne medzi ženou a pokrvnými muža (napr. muž nemôže uzavrieť manželstvo s družkou svojho otca, matka nemôže uzavrieť manželstvo s druhom svojej dcéry).

Nemôžu platne uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z osvojenia (adopcie). Prekážka platí v priamej čiare a v bočnej čiare v druhom stupni.

2. Miešané manželstvo (katolík a nekatolík / nepokrstení / nepraktizujúci katolík)

 • Potvrdenia sa vypisujú na farskom úrade na mieste trvalého bydliska katolíckej strany
 • Nekatolík či nepokrstený si prinesie na faru so sebou aj rodný list
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstený iba jeden a druhý nikde krstený nebol, je potrebný DIŠPENZ OD BISKUPA, aby mohli uzavrieť manželstvo (je to manželskou prekážkou)
 • ŽIADOSŤ O DIŠPENZ  sa spisuje na fare spolu so zápisnicou o sobáši
 • Pri spisovaní žiadosti o dišpenz je potrebná prítomnosť 2 svedkov starších ako 18 rokov, pred ktorými sa podpisuje Prehlásenie o výchove detí, na základe ktorej sa vystavuje LICENCIA K SOBÁŠU
 • Nemusia to byť nutne tí istí svedkovia ako pri sobáši

Poznámka: tento postup platí aj pre manželstvá v rím.-katolíckej cirkvi aj v týchto prípadoch:

 • katolík – nekatolík(napr. evanjelik, metodista – ale vždy kresťan)
 • katolík – nepokrstený(čiže nekresťan, napr. moslim, buddhista, ateista,…)
 • katolík – nepraktizujúci katolík(nebol napr. ani na 1. sv. prijímaní, alebo bol, ale už nežije nábožensky a pod.),

3. Snúbenci len pokrstení, bez ostatných sviatostí

Ak sú snúbenci iba pokrstení, ale ostatné sviatosti : sv. prijímanie a sviatosť birmovania neprijali

 • Treba sa so sobášiacim kňazom skontaktovať minimálne 6 mesiacov pred sobášom a pokiaľ je to možné doplniť sviatosť birmovania ? overiť!!

4. Svadba, ak obaja alebo jeden so snúbencov je rozvedený

 • Ak bol jeden so snúbencov už platne cirkevne zosobášený a nie je jeho manželstvo cirkevne vyhlásené za neplatné, aj keď sa papierovo-štátne rozviedol, cirkevne zostáva jeho manželstvo platné, takže ďalší cirkevný sobáš NIE JE MOŽNÝ.
 • Ak bol jeden so snúbencov už platne cirkevne zosobášený a  je jeho manželstvo cirkevne vyhlásené za neplatné, tak ďalší cirkevný sobáš JE MOŽNÝ.

Pri vybavovaní ďalšieho cirkevného sobáša je potrebné doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“

 • Ak jeden so snúbencov bol už platne zosobášený ale iba civilne – úradne a štát potom umožnil rozvod, ďalší sobáš aj cirkevný JE MOŽNÝ.

Pri vybavovaní cirkevného sobáša je ale nutné doložiť „Kópiu o rozvode predošlého manželstva“