Poradime ti?

EN | FR

Prekážky a ťažkosti pri uzavretí manželstva

13 septembra 2016
 • Fiores
 • 0 comment

Aké sú prekážky a ťažkosti pri uzavretí katolíckeho manželstva:

V tomto článku by sme vám radi sprostredkovali informácie o možnosti uzatvorenia katolíckeho manželstva v špecifických prípadoch, ako je napríklad rozvod, rozdielne vierovyznanie alebo pri iných prekážkach.

1. Snúbenci obaja jedného vierovyznania

Ak sú obaja snúbenci rovnakého vierovyznania a nie sú iné prekážky brániace uzavretiu manželstva, takéto manželstvo môže byť právoplatne uzavreté.

Manželské prekážky:

Manželské prekážky sú také okolnosti, pre ktoré niektoré osoby sú nespôsobilé platne uzavrieť manželstvo. Kódex kánonického práva (KKP) z roku 1983 pozná iba „rozlučujúce“ manželské prekážky a tie sú Božieho i cirkevného práva. Od manželských prekážok cirkevného práva môže príslušná cirkevná autorita oslobodiť, ale nie od manželských preká­žok Božieho práva. Oslobodenie od prekážky sa volá „dišpenz“.

 1. Prekážka nedostatočného veku.
 2. Prekážka impotencie
 3. Prekážka manželského zväzku.
 4. Prekážka rozdielneho kultu.
 5. Prekážka posvätných rádov.
 6. Prekážka sľubu čistoty.
 1. Prekážka únosu.
 2. Prekážka zločinu.
 3. Prekážka pokrvenstva.
 4. Prekážka švagrovstva.
 5. Prekážka verejnej mravopočestnosti.
 6. Prekážka zákonného príbuzenstva.

2. Miešané manželstvo (katolík a nekatolík / nepokrstení / nepraktizujúci katolík)

 • Potvrdenia sa vypisujú na farskom úrade na mieste trvalého bydliska katolíckej strany
 • Nekatolík či nepokrstený si prinesie na faru so sebou aj rodný list
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstený iba jeden a druhý nikde krstený nebol, je potrebný DIŠPENZ OD BISKUPA, aby mohli uzavrieť manželstvo (je to manželskou prekážkou)
 • ŽIADOSŤ O DIŠPENZ  sa spisuje na fare spolu so zápisnicou o sobáši
 • Pri spisovaní žiadosti o dišpenz je potrebná prítomnosť 2 svedkov starších ako 18 rokov, pred ktorými sa podpisuje Prehlásenie o výchove detí, na základe ktorej sa vystavuje LICENCIA K SOBÁŠU
 • Nemusia to byť nutne tí istí svedkovia ako pri sobáši

Poznámka: tento postup platí aj pre manželstvá v rím.-katolíckej cirkvi aj v týchto prípadoch:

 • katolík – nekatolík(napr. evanjelik, metodista – ale vždy kresťan)
 • katolík – nepokrstený(čiže nekresťan, napr. moslim, buddhista, ateista,…)
 • katolík – nepraktizujúci katolík(nebol napr. ani na 1. sv. prijímaní, alebo bol, ale už nežije nábožensky a pod.),

3. Snúbenci len pokrstení, bez ostatných sviatostí

Ak sú snúbenci iba pokrstení, ale ostatné sviatosti : sv. prijímanie a sviatosť birmovania neprijali

 • Treba sa so sobášiacim kňazom skontaktovať minimálne 6 mesiacov pred sobášom a pokiaľ je to možné doplniť sviatosť birmovania ? overiť!!

4. Svadba, ak obaja alebo jeden so snúbencov je rozvedený

 • Ak bol jeden so snúbencov už platne cirkevne zosobášený a nie je jeho manželstvo cirkevne vyhlásené za neplatné, aj keď sa papierovo-štátne rozviedol, cirkevne zostáva jeho manželstvo platné, takže ďalší cirkevný sobáš NIE JE MOŽNÝ.
 • Ak bol jeden so snúbencov už platne cirkevne zosobášený a  je jeho manželstvo cirkevne vyhlásené za neplatné, tak ďalší cirkevný sobáš JE MOŽNÝ.

Pri vybavovaní ďalšieho cirkevného sobáša je potrebné doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“

 • Ak jeden so snúbencov bol už platne zosobášený ale iba civilne – úradne a štát potom umožnil rozvod, ďalší sobáš aj cirkevný JE MOŽNÝ.

Pri vybavovaní cirkevného sobáša je ale nutné doložiť „Kópiu o rozvode predošlého manželstva“

Zdieľaj:
Post comment
V košíku nemáte žiadny produkt!
Kategórie produktov,
ktoré u nás nájdete: