Prevádzkovateľom internetového obchodu: https://fiores.sk

Živnostník zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-49736

Obchodné meno: Vladimíra Paulová

Adresa: 951 91 Zlatno 121

IČO: 50521942

DIČ: 1086831240

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Vladimíra Paulová

Telefón: 0907 436 179

E-mail: obchod@fiores.sk
1. CENA TOVARU

Predávajúci nie je platcom DPH.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH – Nie sme platcami DPH a teda tieto ceny sú konečné.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Taktiež cena dobierky ak si ju kupujúci zvolí ako spôsob platby. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

2. OBJEDNANIE TOVARU

Predmetom objednávky je tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.fiores.sk

Doba a spôsob objednávania

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na www.fiores.sk
Alebo zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na obchod@fiores.sk
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne raz za týždeň a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5Mb. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: „admin@fiores.sk“, alebo na uvedenej pevnej adrese.

3. INFORMÁCIE O PLATBÁCH

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné. Pri akciách platí akciová cena na určitú časovú dobu. Ceny sú uvádzané bez nákladov na poštovné a balné.

Prijímané spôsoby platby

Dobierkou – Dobierka je spoplatnená sumou 2€.
Platba vopred bankovým prevodom
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka – číslo účtu: 40 7871 7253/0200
IBAN: SK43 0200 0000 0040 7871 7253
BIC, resp. SWIFT: SUBASKBX

V prípade platby vopred je zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail, resp. SMS, s informáciami o úhrade objednávky. Po pripísaní čiastky na náš účet je tovar v dohodnutom termíne expedovaný. Ak chýba variabilný symbol môže vybavenie objednávky trvať dlhšie! Takto uhradený tovar je možné zaslať prostredníctvom prepravcu.

4. DORUČOVANIE TOVARU

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletne, najneskôr do 90 dní od potvrdenia objednávky, ak sa neuvedie iná doba dodania. Ak je tovar skladom alebo pripravený na odoslanie odovzdá sa prepravnej spoločnosti najneskôr do 7 pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Možnosti doručenia tovaru

Zásielkovňa odberné miesto: 4,50€
Zásielkovňa Kuriér na adresu: 5,90€

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky na č. 0907 436 179 alebo e-mailom na adresu: obchod@fiores.sk. Potvrdenie stornovania objednávky obsahujúcej e-mailovú adresu spotrebiteľa, oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou e-mailom, alebo telefonicky. Pričom stornovať objednávku je možné iba ktorej predmetom je dodanie tovaru zhotoveného podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jediného spotrebiteľa. Iné práva spotrebiteľa týmto nie sú dotknuté.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pri vrátení tovaru odporúča predávajúci spotrebiteľovi tovar poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou. Vrátený tovar musí ostať v pôvodnom neporušenom stave.
Predávajúci vráti spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy celkovú sumu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ zaplatil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne.
Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Predávajúci je v takomto prípade povinný nahradiť spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru.
Spotrebiteľ je povinný pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy osobne doručiť formulár na uplatnenie odstúpenia od zmluvy alebo ho najneskôr v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu. Zároveň je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy osobne doručiť alebo najneskôr v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť peňažné plnenie skôr ako mu bude doručený tovar alebo dokým spotrebiteľ nepreukáže, že tento tovar zaslal.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a to písomne zaslaním reklamačného oznámenia na adresu Vladimíra Paulová 121, Zlatno 951 91 poprípade elektronicky zaslaním e-mailu na adresu obchod@fiores.sk. Kupujúci by mal uviesť svoje kontaktné údaje a popis chyby.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru, najlepšie dokladom o kúpe. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vysporiada bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak odmietne predávajúci odstrániť závadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si veci vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Predávajúci sa zaväzuje o vyriešenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS ale zároveň aj písomne v súlade so zákonom. V súvislosti s uplatnenímj reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.
8. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Odbor ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 159, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@fiores.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.
Tieto obchodné podmienky sú účinné  od 20. Február 2020